عنوان

کاروان چوبی

موضوع

دومین جشنواره ملی ادبی سوره های قرآن کریم دانشجویان ایران (با محوریت سوره مبارکه حجرات)

نام دانشجو

بهاره سعیدی پناه

عنوان

آهنگ لری

موضوع

دومین جشنواره ملی ادبی سوره های قرآن کریم دانشجویان ایران (با محوریت سوره مبارکه حجرات)

نام دانشجو

علی فاطمی

عنوان

انجیرهای سرخ آبی

موضوع

دومین جشنواره ملی ادبی سوره های قرآن کریم دانشجویان ایران (با محوریت سوره مبارکه حجرات)

نام دانشجو

فرشته قلی پور

عنوان

حدیث آن بوته که در آتش بود و نسوخت

موضوع

دومین جشنواره ملی ادبی سوره های قرآن کریم دانشجویان ایران (با محوریت سوره مبارکه حجرات)

نام دانشجو

سید میثم رمضانی

عنوان

الله اکبر

موضوع

اولین جشنواره ملی ادبی سوره های قرآن کریم دانشجویان ایران (با محوریت سوره مبارکه انفال)

نام دانشجو

رضوان سرپرست

عنوان

آقا جان

موضوع

اولین جشنواره ملی ادبی سوره های قرآن کریم دانشجویان ایران (با محوریت سوره مبارکه انفال)

نام دانشجو

پرستو علی عسگرنجاد

عنوان

هشت سال مراد

موضوع

اولین جشنواره ملی ادبی سوره های قرآن کریم دانشجویان ایران (با محوریت سوره مبارکه انفال)

نام دانشجو

الهام عظیمی

عنوان

یاران غار

موضوع

هشتمین جشنواره ملی ادبی هنری قرآنی دانشجویان ایران (با محوریت سوره مبارکه کهف)

نام دانشجو

نرجس شریفی

عنوان

الابذکرالله تطمئن القلوب

موضوع

هشتمین جشنواره ملی ادبی هنری قرآنی دانشجویان ایران (با محوریت سوره مبارکه کهف)

نام دانشجو

سمیه احمدیان

عنوان

تولد

موضوع

هشتمین جشنواره ملی ادبی هنری قرآنی دانشجویان ایران (بامحوریت سوره مبارکه کهف )

نام دانشجو

زهرا کرمی