عنوان شعر
نام جشنواره

هشتمین جشنواره ملی ادبی هنری قرآنی دانشجویان ایران ( با محوریت سوره مبارکه کهف )

نام دانشجو

علی سلیمانی

نام دانشگاه

دانشگاه بوعلی سینا همدان

رتبه

نفر سوم ( شعر سپيد )

دانلود

بی خورشید

 

غروبها 

خیرهمی شوم به نور خیابان ها 

ویترینها 

عروسکها 

اینشهر نمونه ی کوچکی ست 

برایدنیا 

دنیانمونه ی کوچکی ست 

مثلیک سالن نمایش 

کهبرق ها و رنگ ها بیشتر از چند ساعت نمی توانند آدم ها را سرگرم کنند 

دنیابی خورشید 

مثلساعتی ست 

کهچند لحظه ی دیگر به خواب می رود