» » ويژگى‏ هاى قرآن از منظر قرآن
عنوان
نام استاد

نام دانشجو

محمد فروغى فر

نام دانشگاه

حوزه علمیه خراسان

سال دفاع

دانلود

نگارنده در اين تحقيق سعى دارد ويژگى ‏هاى برجسته قرآن را از زبان قرآن بررسى كند. به همين دليل تحقيق خود را بر دوازه فصل بنا نهاده كه برخى عناوين آن‏ها چنين است: اسامى و اوصاف قرآن در قرآن، آيات ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه، تحدى و اعجاز قرآن، تحريف ناپذيرى قرآن، كيفيت وحى قرآن در قرآن، كيفيت نزول قرآن در قرآن، كيفيت قرائت قرآن در قرآن و سوگندهاى قرآن به قرآن.