عنوان
نام استاد

سید محمد غروی

نام دانشجو

سعيد بندعلى

نام دانشگاه

مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

سال دفاع

1379

دانلود

اين پژوهش در يك مقدمه و نه فصل تدوين شده است كه پژوهنده پس از مقدمه، در فصل اول كه به تعريف انفاق اختصاص دارد انفاق در قرآن، ابتكار قرآن در انفاق، آيات انفاق و مباحثى از اين دست را بيان كرده است. وى «ضرورت انفاق‏» را در فصل دوم بر رسي كرده و پس از ارائه راه حل مشكل فقر و فقير، شبهه‏ هاى موجود در اين زمينه را پاسخ داده است.«اهميت انفاق‏» عنوان فصل سوم است و مؤلف در فصل چهارم، «راه‏ هاى برانگيختن بر انفاق‏» را با استفاده از دو عنصر تشويق و توبيخ نمايانده است. در فصل پنجم و ششم به ترتيب «اقسام انفاق‏» و «شرايط و موانع انفاق‏» روشن گرديده است. موضوع فصل هفتم اين تحقيق، «اوصاف شايسته اركان انفاق‏» است كه انفاق دايمى، پنهانى، در حال نياز و... از آن جمله است. نگارنده «آثار انفاق‏» را در فصل هشتم بيان كرده و از اثر آن بر مال انفاقى، انفاق كننده و اجتماع سخن رانده است. وى با بيان تقابل انفاق و ربا، مباحثى را در اين زمينه مطرح ساخته است. فصل پايانى اين تحقيق، به «پاداش انفاق‏» اختصاص يافته است كه پژوهنده پس از طرح بيست مورد پاداش، به دسته بندى آيات پاداش انفاق پرداخته است.