عنوان
موضوع

تفسیر قرآن

نام دانشجو

امام موسی صدر / مترجم : مهدی فرخیان

ناشر / سال نشر

موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر

زبان

عربی - فارسی

موضوع: تفسیر قرآن

پدیدآورنده: امام موسی صدر / مترجم : مهدی فرخیان


ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر